Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013»

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 60.082.025,00 €, από τα οποία τα 48.065.620 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (80%) και τα 12.016.405 € (20%) από εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμες περιοχές Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Κύπρος» είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας». Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων: • Στρατηγικός Στόχος 1

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας • Στρατηγικός Στόχος 2:

Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων • Στρατηγικός Στόχος 3:

Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες Άξονες Προτεραιότητας Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής: • Άξονας Προτεραιότητας 1:

Ανταγωνιστικότητα o Ειδικός Στόχος

1.1:Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας o Ειδικός Στόχος

1.2: Ενίσχυση έρευνας – τεχνολογίας και καινοτομίας o Ειδικός Στόχος

1.3: Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού • Άξονας Προτεραιότητας 2:

Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον o Ειδικός Στόχος 2.1:

Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων o Ειδικός Στόχος 2.2:

Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων • Άξονας Προτεραιότητας

3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής o Ειδικός Στόχος

3.1: Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής o Ειδικός Στόχος

3.2: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών o Ειδικός Στόχος

3.3: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας • Άξονας Προτεραιότητας

4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Βασικές πληροφορίες Προγράμματος Τίτλος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» Προϋπολογισμός 60.082.625 € Άξονες 1. Ανταγωνιστικότητα 2. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3. Προσβασιμότητα & ασφάλεια περιοχής Επιλέξιμη περιοχή στην Ελλάδα 1. Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), 2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) 3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) Επιλέξιμη περιοχή στην Κύπρο Όλη η χώρα Link στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Για όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.greece-cyprus.eu

Ενταγμένα Έργα Μπορείτε να βρείτε όλα τα ενταγμένα Έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» στην ιστοσελίδα Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (05/10/2009 – 07/12/2009) 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (10/10/2011 – 09/11/2011) 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (25/01/201 – 24/04/2011)

Επικοινωνία Διαχειριστική Αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΣ Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469600 Φαξ: +30 2310 469 602 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κοινή Τεχνική Γραμματεία Balkan Center, Κτίριο Δ’, 10ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΣ Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 024060 Φαξ: +30 2310 024078 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.