Wednesday, 05 July 2023 13:25

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης πακέτο εργασίας .4.1» στο πλαίσιο του προγράμματος Διαπεριφερειακής συνεργασίας/ενέργειας με τίτλο «Θαλάσσιο περιβάλλον Παράκτιες απειλές & Αλιεία

ΠΡΟΣ  

ΦΟΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

999342880

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 9

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51997951000

Email: inkhouse.gr

 

ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝ

041418330

ΝΙΚ ΒΛΙΑΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 5

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51914951000

Email:m2273089616@gmail.com

 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

066476011

ΚΟΝΤΑΞΗ 6 ΚΑΙ ΑΡΧ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3 ΣΑΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 169884551000

Email:blowupsamos@gmail.com

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων  στρογγυλής τραπέζης   πακέτο εργασίας .4.1» στο πλαίσιο του προγράμματος Διαπεριφερειακής συνεργασίας/ενέργειας  με τίτλο «Θαλάσσιο περιβάλλον Παράκτιες απειλές & Αλιεία » και κωδικό MIS 5149190.

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως εταίρος στο σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο  περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλίεία  , και κωδικό MIS 5149190. προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, διοργάνωση εκδηλώσεων να υποβάλουν προσφορά έως τις 14/7/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

 • Υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης της στρογγυλής τράπεζας- διευκόλυνση συζήτησης (facilitator),

όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταγράψουν, να ερμηνεύσουν και να αναζητήσουν λύσεις για τις απειλές στις ελληνικές θάλασσες που προκαλούνται:

α) από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η ρύπανση (αστική, βιομηχανική, αγροτική, ενεργειακή κ.α.) και η υπεραλίευση

β) από την κλιματική αλλαγή, όπως η διάβρωση των ακτών και η εισβολή ξενικών ειδών.

 • Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης)
 • Coffee break για 30 άτομα .
 • Επικοινωνία με τους εισηγητές εκτός έδρας για προγραμματισμό και πληρωμή (αν απαιτείται) της διαμονής και μετακίνησής τους.
 • Συντονισμός και γραμματειακή στήριξη.
 • Συγγραφή και προώθηση Δελτίων Τύπου/ Δημοσιότητα.
 • Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης και συγκέντρωση εισηγήσεων, παρουσιολογίων και φωτογραφιών.

Παραδοτέο:

 • Μια (1) συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου
 • Υλικό τεκμηρίωσης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης (Προσκλήσεις, παρουσιολόγια, φωτογραφικό
 • υλικό, Πρακτικά, αποδελτίωση, απολογιστική έκθεση, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης συμμετεχόντων)

 

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30  Ιουλίου    2023  (30-07-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για 2 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

 

Διαδικασία Προμήθειας:

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 4.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%  . ΣΥΝΟΛΟ 4.680,00 ευρώ .

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020 –και MIS 5149190    του διαπεριφερειακού σχεδίου  ΄΄ Θαλάσσιο περιβάλλον Παράκτιες απειλές & Αλιεία ΄΄ . Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 14/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Βούρου Αγγελική Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 ή 2273353401  και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

 

 ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ