Thursday, 09 November 2023 14:41

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης με τίτλο «Διαδραστικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια ΄΄ – Δράση Β.6.2» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Θαλάσσιο περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλιεία»

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 συμμετέχει ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας)  με Α/Α υποέργου  20 , στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με 22 συνολικά συμβαλλόμενους εταίρους .

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως εταίρος στο σχέδιο συνεργασίας Θαλάσσιο περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλιεία» και κωδικό MIS: 5149190  (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, να υποβάλουν προσφορά έως τις 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο υπηρεσιών:

Δράση Β.6.2  ΄΄Διαδραστικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια ΄΄.

Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση  εκδηλώσεων με σκοπό την  ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού ώστε ,να ληφθούν  μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος . Θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση εικαστικών δημιουργιών που θα λειτουργήσουν ως χώροι συγκέντρωσης απορριμμάτων.  Ιστορίες της Θάλασσας από παλαιούς ναυτικούς . Ψαρομαγειρέματα.  Προβολή ταινίας με θέμα το φυσικό περιβάλλον Οι εκδηλώσεις θα είναι διήμερες.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης είναι το εξής:

 • η διοργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην άμμο (αθλοπαιδιές) προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στην προστασία του περιβάλλοντος .
 • Υλικά για την θεατρική παράσταση .
 • Ψαρομαγειρέματα.
 • Αφήγηση θαλασσινών ιστοριών από παλιούς ψαράδες.
 • Υλικά που θα χρειαστούν για τις καλλιτεχνικές κατασκευές και υλικά για την καθαριότητα
 • η παροχή coffee break και light lunch break, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων .
 • η τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης .
 • η αναζήτηση και συμμετοχή αλιέων προκειμένου να εκφράσουν τις εμπειρίες τους .
 • Μπλουζάκια διαφημιστικά με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον .
 • Έκδοση διαφημιστικής Αφίσας & Προσκλήσεων ,  και  έκδοση βεβαίωσης μετά το σεμινάριο .

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ :

Καλλιτεχνικές κατασκευές  για την συλλογή απορριμμάτων .

Τοποθέτηση Κάδων  σε παραλίες .

Οργάνωση διήμερης διαδραστικής εκδήλωση .

Διαφημιστικά Μπλουζάκια & Σακίδια για τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις δράσεις με θέμα το θαλάσσιο  περιβάλλον .

Υλικό τεκμηρίωσης εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό , πρόγραμμα εκδηλώσεων δελτία τύπου . αφίσες ενημερωτικές, banner διαφημιστικά .

Απολογιστική έκθεση .

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2023  (30-12-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί δεν μπορεί να παραταθεί λόγω λήξης του προγράμματος .

Ισχύς Προσφοράς:

Για  1 μήνα από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Διαδικασία ανάθεσης  διοργάνωσης εκδήλωσης :

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 12.000 € πλέον ΦΠΑ .

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020 – Θαλάσσιο περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλιεία» και κωδικό MIS: 5149190  (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Χατζηκυριάκου Δήμητρα του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΟΥ