ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 (20)

Οι δικαιούχοι – μελετητές των πράξεων του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, αφού έχουν λάβει τα έγγραφα της αξιολόγησης, την Απόφαση Ένταξης των πράξεων με αρ.πρωτ. 583/21-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΖΓ946ΜΣΗΞ-5Κ6) και την Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης μπορούν να προχωρήσουν σε αίτημα πληρωμής. Σε όλη τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούνται τα άρθρα της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 708/23-9-2021, κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5071, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η πρόσβασή στο ΠΣΚΕ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.  Η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντα.
  2. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση ταυτόχρονα εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα, αποστέλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αρχείο ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΘ ΙΔΙΩΤ.ΕΠ..xlsx, σε έντυπη μορφή με φυσικό φάκελο και πρωτοκολλείται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ.
  3. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και τυχόν συμπληρωματικών/διευκρινιστικών ενεργειών. Εφόσον υπάρχει πληρότητα ο Δικαιούχος λαμβάνει Επιστολή ενημέρωσης για ημερομηνία διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης. Εάν δεν υπάρχει πληρότητα ή δεν τεκμηριώνεται το αίτημα κατάλληλα θα διενεργείται απόρριψη για την εκ νέου κατάθεση του.
  4. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας βάσει των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Πρόσκλησης, ο Δικαιούχος θα ενημερωθεί για την ολοκλήρωση και τυχόν αντιρρήσεις.
  5. Στη συνέχεια το αίτημα πληρωμής μεταπτώνεται στο ΟΠΣ.
  6. Εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στο e-pde και τον ενάριθμο της πράξης, θα εκτελείται άμεσα η καταβολή ενίσχυσης και ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ με email. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει μόλις λάβει την πίστωση αποστέλλοντας στο ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ κίνηση ημέρας Τραπέζης έτσι ώστε αυτή να καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται σε ¨Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας¨ και ¨Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας¨. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να προηγούνται των αιτημάτων πληρωμής.

Την αίτηση τροποποίησης μείζονος σημασίας την συμπληρώνετε και την αναρτάτε μαζί με τα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL). Αυτού του είδους οι τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου, εγκρίνονται από την ΕΔΠ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

Προσοχή!!
Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ.

 Την αίτηση τροποποίησης ήσσονος σημασίας την συμπληρώνετε και την καταθέτετε στον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ, σε φυσικό φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL), σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους το άρθρο 25 της Πρόσκλησης καθώς και τον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠΑΑΤ, αρ.πρωτ. 168/15-05-2020 που επισυνάπτεται.

Για την τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με την Πράξη, ελαχίστου μεγέθους Α3, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, για Πράξεις με συνολική δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000 €, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διεύθυνση : 

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5086617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Νομό Σάμου, (Νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών), (Μέτρο 8.3.3: Αρ.63 του Καν. 508/2014 ΄Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης΄), ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεων και εκδόθηκε ο οριστικός- τελικός  πίνακας κατάταξης.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 26 προτάσεων που κατατέθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., ύψους 3.979.649,28€  έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 2.141.526,45€ που αντιστοιχεί σε 16 υπαγώγιμες προτάσεις.

Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντάσσεται το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  πράξεων του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., (αριθμός απόφασης ΕΔΠ 60/29-06-2022).

 

ΣΑΜΟΣ, 11/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης / Ομάδα Τοπικής Δράσης ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., και μετά από συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER του Νομού Σάμου, εκδόθηκε η απόφαση Νο 57/13.05.2022, για :

α) Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και

β) την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Το ενοποιημένο αρχείο  με την γνωμοδότηση αναρτάται στο ΠΣΚΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου απεικονίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.ependyseis.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ¨κατεβάσετε¨ όλα τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την πρότασή σας.

Κάνοντας χρήση της ίδιας ιστοσελίδας σας υπενθυμίζουμε το νόμιμο δικαίωμά σας για ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του αρ. 25 του Ν.2690/99) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ηλεκτρονικά με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενδιάμεσου Φορέα K.A.A.E.K.T. Σάμου A.E.), βάσει πρόσκλησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η δυνατότητα υποβολής της ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει α) μετά την εξέταση των  τυχουσών υποβληθεισών προσφυγών, και β) την ήδη εγκεκριμένη υπερδέσμευση πόρων ύψους 120% βάσει πρόσκλησης.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

•         Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”

2η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Page 1 of 2