Super User

Super User

Το Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης  Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να συμμετάσχουν σε θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο ΄΄ Γνωρίζοντας τα εμβληματικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης    ΄΄ΣΑΜΟΣ΄΄».

Το θεματικό εργαστήριο, που περιλαμβάνει περιήγηση σε πρότυπες αγροτικές επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων , επιχειρήσεις   γαστρονομίας και τουρισμού. Θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Οίνου στις 20 Μαίου  ημέρα Δευτέρα και την Τρίτη 21 Μαίου 2024. Πρόκειται για δράση του διακρατικού και διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο βιωματικό θεματικό εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, παραγωγοί τοπικών προϊόντων καθώς και όσοι απασχολούνται γύρω από τον γαστρονομικό τουρισμό. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) άτομα, που θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης, ενώ απ’ αυτούς θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο θεματικό εργαστήριο μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ  (https://www.kaek-pesamou.info/) για να αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματά της. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Μαίου  .

ΣΑΜΟΣ  26 /03/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  : 389

   ΠΡΟΣ  

ΦΟΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

999342880

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 9

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51997951000

Email: inkhouse.gr

 

ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝ

041418330

ΝΙΚ ΒΛΙΑΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 5

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51914951000

Email:m2273089616@gmail.com

 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

066476011

ΚΟΝΤΑΞΗ 6 ΚΑΙ ΑΡΧ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3 ΣΑΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 169884551000

Email:blowupsamos@gmail.com

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης με τίτλο: «Θεματικά» εργαστήρια για την παροχή υπηρεσιών πακέτο εργασίας ενέργειας Β.3 με θέμα ΄΄ Γνωρίζοντας τα εμβληματικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης  ΄΄ΣΑΜΟΣ ΄΄» στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας με τίτλο «LOCAL TOUR».

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Σάμου συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) συμμετέχει, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «LOCAL TOUR» (Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER) ενέργεια Β.3 ΄΄θεματικό εργαστήριο ΄΄ και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0030380479 και  προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, να υποβάλουν προσφορά έως τις 01/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο υπηρεσιών:

Δράση Β.3   Θεματικό εργαστήριο ΄΄ Γνωρίζοντας τα εμβληματικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης    ΄΄ΣΑΜΟΣ ΄΄.

Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση  διήμερης θεματικής & διαδραστικής  εκδήλωσης .

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης είναι το εξής:

 • Ενοικίαση αίθουσας για την διοργάνωση  εκδήλωσης ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού .
 • Μετακίνηση και φιλοξενία ομιλητών
 • η παροχή coffee break και light lunch break, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων .
 • η τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης .
 • Έκδοση διαφημιστικής Αφίσας & Προσκλήσεων .
 • Γραμματειακή στήριξη
 • Φωτογραφικό υλικό
 • Παρουσιολόγια.
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου για μετακίνηση καταρτιζομένων .

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ :

Διοργάνωση εκδήλωσης .

Επισκέψεις στο Μουσείου Οίνου , στον Οινοποιητικό συνεταιρισμό Βαθέος, και στον οινοποιητικό Συνεταιρισμό  Καρλοβάσου .

Υλικό τεκμηρίωσης εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό , πρόγραμμα εκδηλώσεων δελτία τύπου , αφίσες ενημερωτικές, banner διαφημιστικά .

Απολογιστική έκθεση .

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2024 (30-12-2024 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί δεν μπορεί να παραταθεί λόγω λήξης του προγράμματος .

Ισχύς Προσφοράς:

Για  1 μήνα από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Διαδικασία ανάθεσης  διοργάνωσης εκδήλωσης :

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% .

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 01/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Χατζηκυριάκου Δήμητρα του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                          

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σάμος, 21 -3-2024

Αρ. Πρωτ. 377

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  E Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   Γ E N I K H Σ   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

                                                                                                                  ΠΡΟΣ:  ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

                                                                                                         Κοιν. Λογιστή ΚΑΑΕΚΤ

Κατόπιν   του  υπ΄ αρίθμ. 5/19-03-2024 πρακτικού  της συνεδρίασης   του Διοικητικού Συμβουλίου,  & σύμφωνα με το νόμο & το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Κ.A.Ε.Κ.Τ Νομού Σάμου Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ στην οδό Δερβενακίων &  Αλέξη Αλέξη την πόλη της Σάμου (κτίριο Διοικητηρίου ) στις  10-04-2024  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ.   με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.    

  2)  Τρέχοντα θέματα.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Κ.Α. Α..Ε.Κ.Τ  ΣΑΜΟΥ  Α.Ε.

ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣAMOΣ 8-04-2024

Αρ. Πρωτ.464                                                                                       

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.E καλεί καλλιτέχνες και  εργαζόμενους στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) και ειδικότερα από την ευρύτερη περιοχή του Ν. Σάμου για συμμετοχή στο πανελλαδικό επιμορφωτικό εργαστήριο, με θέμα «Video editing και προώθηση του έργου των μουσικών καλλιτεχνών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» να υποβάλουν αίτηση.

Πρόκειται για δράση του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο υλοποιείται από τους αναπτυξιακούς φορείς Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Μεσαράς), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, Αναπτυξιακή Λασιθίου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσων, Αναπτυξιακή Κυκλάδων και Αναπτυξιακή Εύβοιας, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου, Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης Και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (KAAEKT ΣΑΜΟΥ) και Κοινοπραξία των Εταιριών «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ». Αντίστοιχα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές. Στόχος του σχεδίου είναι  ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με τον νησιωτικό χαρακτήρα, το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό εργαστήριο που διοργανώνει ο ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) , καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στο ΚΑΑΕΚΤ Σάμου μέχρι την 15/4/2024  (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).

        Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ημέρες και ώρες γραφείου, στο τηλέφωνο: 22733 50428 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης με τίτλο «Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου  – Δράση Β.3.1» στο πλαίσιο του προγράμματος Διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ » (Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER Ν. Σάμου ) και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0030350274

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως εταίρος στο σχέδιο συνεργασίας Μέτρο 19.3 ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ , και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0030350274 προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, να υποβάλουν προσφορά έως τις 7/6/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

 

Αντικείμενο υπηρεσιών:

Δράση Β.3.1Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου   για διδασκάλους χορού .

Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενός βιωματικού σεμιναρίου  με τίτλο :   Διδακτική & Ρυθμοκινητική Ανάλυση στον Παραδοσιακό Χορό . Εφαρμογή στους Χορούς της Θράκης
(θεωρία & πράξη)
 που θα  απευθύνεται σε διδασκάλους χορού και θα πραγματοποιηθεί στην Σάμο . Το σεμινάριο θα είναι βιωματικό , καθώς θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση των χορών που θα διδαχθούν . Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι δύο (2) ημερών και 10 ωρών .

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης είναι το εξής:

 • η διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου
 • η ενοικίαση αίθουσας αν αυτό χρειαστεί να γίνει εκτός της έδρας της εταιρείας μας,
 • η παροχή coffee break και light lunch break, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
 • η τεχνολογική κάλυψη για τυχόν τηλεδιασκέψεις – συνδέσεις ΖΟΟΜ,
 • η παρουσία τεχνικής γραμματείας .
 • η αναζήτηση και συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών – εισηγητών
 • τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών, όπου χρειαστεί
 • Έκδοση διαφημιστικής Αφίσας & Προσκλήσεων ,  και προγράμματος σεμιναρίου και  έκδοση βεβαίωσης μετά το σεμινάριο .

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30 Ιουνίου 2023  (30-06-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για 1 μήνα από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

 

Διαδικασία Προμήθειας:

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 2.600,00€ πλέον ΦΠΑ 17%  442,00

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020 – Μέτρο 19.3  ΄΄ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ΄΄ . Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Βούρου Αγγελική Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

 

 ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 12 σταθερών υπολογιστών».

Το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, προμήθεια ηλεκτρονικού εμπορίου, να υποβάλουν προσφορά έως τις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

 • Προμήθεια 12 σταθερών υπολογιστών

Παραδοτέο:

 • 12 σταθεροί υπολογιστές σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • 12 οθόνες υπολογιστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • 12 σετ πληκτρολόγιο και ποντίκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η παράδοση των περιγραφόμενων ορίζεται μέχρι 01  Απριλίου    2024  (01-04-2024 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση.

Ισχύς Προσφοράς:

Για 2 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το ΚΑΑΕΚΤ Ν. Σάμου ΑΕ. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00  με email ή και στα γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Ν. Σάμου ΑΕ, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από τoν  κo. Διακονικολάου Αλέξιο, υπάλληλο του ΚΑΑΕΚΤ Ν. Σάμου  ΑΕ στο  τηλ. 2273350428 ή 2273350434  και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

 

ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 συμμετέχει ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας)  με Α/Α υποέργου  20 , στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με 22 συνολικά συμβαλλόμενους εταίρους .

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως εταίρος στο σχέδιο συνεργασίας Θαλάσσιο περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλιεία» και κωδικό MIS: 5149190  (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, να υποβάλουν προσφορά έως τις 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο υπηρεσιών:

Δράση Β.6.2  ΄΄Διαδραστικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια ΄΄.

Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση  εκδηλώσεων με σκοπό την  ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού ώστε ,να ληφθούν  μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος . Θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση εικαστικών δημιουργιών που θα λειτουργήσουν ως χώροι συγκέντρωσης απορριμμάτων.  Ιστορίες της Θάλασσας από παλαιούς ναυτικούς . Ψαρομαγειρέματα.  Προβολή ταινίας με θέμα το φυσικό περιβάλλον Οι εκδηλώσεις θα είναι διήμερες.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης είναι το εξής:

 • η διοργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην άμμο (αθλοπαιδιές) προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στην προστασία του περιβάλλοντος .
 • Υλικά για την θεατρική παράσταση .
 • Ψαρομαγειρέματα.
 • Αφήγηση θαλασσινών ιστοριών από παλιούς ψαράδες.
 • Υλικά που θα χρειαστούν για τις καλλιτεχνικές κατασκευές και υλικά για την καθαριότητα
 • η παροχή coffee break και light lunch break, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων .
 • η τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης .
 • η αναζήτηση και συμμετοχή αλιέων προκειμένου να εκφράσουν τις εμπειρίες τους .
 • Μπλουζάκια διαφημιστικά με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον .
 • Έκδοση διαφημιστικής Αφίσας & Προσκλήσεων ,  και  έκδοση βεβαίωσης μετά το σεμινάριο .

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ :

Καλλιτεχνικές κατασκευές  για την συλλογή απορριμμάτων .

Τοποθέτηση Κάδων  σε παραλίες .

Οργάνωση διήμερης διαδραστικής εκδήλωση .

Διαφημιστικά Μπλουζάκια & Σακίδια για τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις δράσεις με θέμα το θαλάσσιο  περιβάλλον .

Υλικό τεκμηρίωσης εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό , πρόγραμμα εκδηλώσεων δελτία τύπου . αφίσες ενημερωτικές, banner διαφημιστικά .

Απολογιστική έκθεση .

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2023  (30-12-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί δεν μπορεί να παραταθεί λόγω λήξης του προγράμματος .

Ισχύς Προσφοράς:

Για  1 μήνα από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Διαδικασία ανάθεσης  διοργάνωσης εκδήλωσης :

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 12.000 € πλέον ΦΠΑ .

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020 – Θαλάσσιο περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλιεία» και κωδικό MIS: 5149190  (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Χατζηκυριάκου Δήμητρα του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΟΥ                                                                                  

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 22 συμβαλλόμενοι εταίροι, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα σιδηρών κατασκευών  να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία & τοποθέτηση καλλιτεχνικών κατασκευών για την συλλογή απορριμμάτων» πακέτο εργασίας 6 .1 έως τις 16/10/2023, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 15:00, στα γραφεία  στη Δ/νση Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος (κτίριο Διοικητηρίου ) για το εξής αντικείμενο:

Αντικείμενο της υπηρεσίας:

Η Κατασκευή 4   μεταλλικών κάδων   ανακύκλωσης  με θέμα το Θαλάσσιο  περιβάλλον . Διαστάσεις κάδων μήκος 2.00 μ πλάτος 1 μ και ύψος 1.60.

 Παραδοτέο:

4 Μεταλλικοί  κάδοι για ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά  με θέμα:  ΄΄ Το θαλάσσιο περιβάλλον ΄΄,  που θα τοποθετηθούν σε παραλίες του Νομού Σάμου.  Διαστάσεων 2.00 μ πλάτος 1 μ και ύψος 1.60.

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2023.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως  6,435 €  συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς:

Για ένα (3) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους από το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

 1. Οικονομική προσφορά και διαβιβαστικό με τα στοιχεία τους .

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.

Στην επιστολή αυτή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά),  καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020  (Προτεραιότητα 4) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Σάμου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η πληρωμή του ανάδοχου γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και κατόπιν:

 • της ολοκλήρωσης και παράδοσης του αντικειμένου παράδοσης .
 • της έκδοσης των σχετικών παραστατικών (τιμολογίου),
 • της έκδοσης πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή και
 • της προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής:

Έως την 16/10/2023 και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ.Κ. 83100.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα. Χατζηκυριάκου Δήμητρα υπάλληλο του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στο τηλ. 2273350428 και στο email:  keksamou@ yahoo.gr

                                                                             Η Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

                                                                                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «CLLD/LEADER».

Το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, προμήθεια ηλεκτρονικού εμπορίου, να υποβάλουν προσφορά έως τις 01/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

 • Προμήθεια σταθερών υπολογιστών

Παραδοτέο:

 • 2 σταθεροί υπολογιστές σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • 2 οθόνες υπολογιστών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • 1 σετ πληκτρολόγιο και ποντίκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η παράδοση των περιγραφόμενων ορίζεται μέχρι 31  Δεκεμβρίου    2023  (31-12-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση.

Ισχύς Προσφοράς:

Για 2 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 01/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από τoν  κo. Διακονικολάου Αλέξιο, υπάλληλο του ΚΑΑΕΚΤ Ν. Σάμου  ΑΕ στο  τηλ. 2273350428 ή 2273350434  και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

 

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Θεματικής εκδήλωσης » του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία, MIS: 5149190» (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER N.Σάμου ).

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 22 συμβαλλόμενοι εταίροι, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «θεματική εκδήλωση » πακέτο εργασίας 3 Δημοσιότητα ευαισθητοποίηση  έως τις 13/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος (κτίριο Διοικητηρίου ) για το εξής αντικείμενο:

 Αντικείμενο της υπηρεσίας:

Η διοργάνωση  για το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου εκδήλωσης με θέμα : ΄΄ Θαλάσσια   & Παράκτια ρύπανση΄΄.

 • Ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων
 • Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης)
 •  Coffee break για 100 άτομα (περιλαμβάνει Καφέ, Χυμούς, Κέικ, Βουτήματα, Τσάι, Μπαγκετάκι, Αλμυρά κεράσματα)
 • Επικοινωνία με τους εισηγητές εκτός έδρας για προγραμματισμό και τη διευθέτηση της διαμονής τους.
 • Συντονισμός και γραμματειακή στήριξη.
 • Συγγραφή και προώθηση Δελτίων Τύπου/ Δημοσιότητα.
 • Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης και συγκέντρωση εισηγήσεων, παρουσιολογίων και φωτογραφιών.

 Παραδοτέο:

 • Μια (1) Θεματική Ενημερωτική Εκδήλωση στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου .
 • Υλικό τεκμηρίωσης Ενημερωτικής Εκδήλωσης (Προσκλήσεις, παρουσιολόγια, φωτογραφικό

υλικό, Πρακτικά, αποδελτίωση, απολογιστική έκθεση, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης συμμετεχόντων).

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2023.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους από το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται την παρούσα πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
 • • Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016
 1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Οικονομική προσφορά

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.

Στην επιστολή αυτή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά), καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020  (Προτεραιότητα 4) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Σάμου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η πληρωμή του ανάδοχου γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και κατόπιν:

 • της ολοκλήρωσης και παράδοσης του αντικειμένου της προμήθειας
 • της έκδοσης των σχετικών παραστατικών (τιμολογίου),
 • της έκδοσης πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή και
 • της προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής:

Έως την 13/10/2023 και ώρα 15:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ.Κ. 83100

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα. Χατζηκυριάκου Δήμητρα στο τηλ. 2273350428 και στο email:  keksamou@ yahoo.gr

 

                                                                             Η Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

 

                                                                                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΟΥ

Page 1 of 12