Super User

Super User

   ΠΡΟΣ  

ΦΟΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

999342880

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 9

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51997951000

Email: inkhouse.gr

 

ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝ

041418330

ΝΙΚ ΒΛΙΑΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 5

ΑΡ.ΓΕΜΗ 51914951000

Email:m2273089616@gmail.com

 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

066476011

ΚΟΝΤΑΞΗ 6 ΚΑΙ ΑΡΧ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3 ΣΑΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 169884551000

Email:blowupsamos@gmail.com

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων με επαγγελματίες  αλιείς  με τίτλο «  – Δράση Β.4.2» στο πλαίσιο του προγράμματος Διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσιο περιβάλλον Παράκτιες απειλές & Αλιεία » (Υπομέτρο 4.2) και κωδικό MIS 5149190.

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ως εταίρος στο σχέδιο συνεργασίας Υπομέτρο 4.2. «Θαλάσσιο  περιβάλλον παράκτιες απειλές & αλίεία  , και κωδικό MIS 5149190. προσκαλεί τις εταιρίες όπου δραστηριοποιούνται  στο συγκεκριμένο τομέα, διοργάνωση εκδηλώσεων να υποβάλουν προσφορά έως τις 23/6/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος Τ. Κ 83100 για το εξής αντικείμενο:

 

Αντικείμενο υπηρεσιών:

Δράση Β.4.2Διοργάνωση συναντήσεων με Επαγγελματίες  Αλιείς .

Η δράση περιλαμβάνει συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς προκειμένου  να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα :

 • Υπεραλίευση
 • Εισβολή των ξενικών ειδών
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Διάβρωση της παράκτιας ζώνης
 • Ερημοποίηση

αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης είναι το εξής:

Έκδοση αφισών και προσκλήσεων για τους Αλιείς

Οργάνωση  break coffee

Δημοσιότητα των συναντήσεων

Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού

Ενοικίαση χώρου συναντήσεων .

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών ορίζεται μέχρι 30  Ιουνίου   2023  (30-06-2023 ) και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τις εργασίες που αναλαμβάνει. Αν χρειαστεί μπορεί να παραταθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για 1 μήνα από την παραλαβή των προσφορών.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

 

Διαδικασία Προμήθειας:

Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Έως 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ 17%  340,00 . ΣΥΝΟΛΟ 2.340,00 ευρώ .

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Σάμου 2017-2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ  4.2.    MIS 5149190    ΄΄ Θαλάσιο περιβάλλον Παράκτιες απειλές & Αλιεία ΄΄ . Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Οικονομική προσφορά
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • • Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • • Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται πρόσκληση
 • • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
 • • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
 2. Λίστα συναφών διοργανώσεων

Υποβολή προσφορών:

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: έως την 23/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00  στα Γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  Σάμος Τ.Κ. 83100 .

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο οικονομικός φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την  κα. Βούρου Αγγελική Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  στο  τηλ. 2273350428 ή 2273353401  και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                           

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

 

 ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                 

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου οργανώνει ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ ΣΤΙΣ

28/06/2023 ΣΤΟ ΗΡΑΙΟΝ ΣΑΜΟΥ

29/06/2023 ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ

30/06/2023 ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ,  

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. CLLD LEADER Ν. Σάμου της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 • Υπεραλίευση
 • Εισβολή ξενικών ειδών
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Διάβρωση παράκτιας ζώνης
 • Ερημοποίηση

Το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ, μέσω του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδος <Νήσων Περίπλους>, διοργανώνει διήμερο επιμορφωτκό σεμινάριο παραδοσιακού χορού για διδασκάλους παραδοσιακών χορών.

Τίτλος σεμιναρίου : Διδακτική και Ρυθμοκινιτική ανάλυση του παραδοσιακού χορού. Εφαρμογή στους χορούς της Θράκης.

Χοροδιδάσκαλος : Πραντσίδης Δήμος

Ημερομηνία : 10 & 11 Ιουνίου 2023

Δωρεάν Συμμετοχή

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε  σε τηλεδιάσκεψη την Tρίτη  7 Μαρτίου 2023  και ώρα 17:00 μ.μ   στην αίθουσα του Δήμου Φούρνων   Π.Ε Σάμου  , προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                      Πανουράκης Βασίλειος

                                                                                                    Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την ημέρα Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023  και ώρα 18:30 μ.μ   στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου   , προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                     Πανουράκης Βασίλειος

                                                                                                 Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Τετάρτη  1 Μαρτίου 2023  και ώρα 18:00 μ.μ   στoν 1ο Όροφο  του Διοικητηρίου   Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη της Π.Ε Σάμου, προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                      Πανουράκης Βασίλειος                      

                                                                                                  Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Τετάρτη  8 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 17:00 μ.μ   στoν 1ο Όροφο Διοικητηρίου   Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη της Π.Ε Σάμου  , προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027

Σε περίπτωση που η παρουσία σας δεν είναι εφικτή, παρακαλούμε όπως ορίσετε άλλον εκπρόσωπο του φορέα σας.

                                                                                                                                           Με εκτίμηση,

                                                                                                                                  Πανουράκης Βασίλειος

                                                                                                                              Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ               

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Δευτέρα  6 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 17:30 μ.μ   στoν 1ο Όροφο  του Διοικητηρίου   Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη της Π.Ε Σάμου, προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                        Πανουράκης Βασίλειος                      

                                                                                                    Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Τετάρτη  24 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 16:00 μ.μ   στoν 1ο Όροφο  του Διοικητηρίου   Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη της Π.Ε Σάμου, προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                     Πανουράκης Βασίλειος                      

                                                                                                 Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση διεκδικώντας τη χρηματοδότηση ενός ακόμα τοπικού προγράμματος LEADER, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, της Ικαρία και των Φούρνων και θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σε όλα τα προγράμματα LEADER εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Τρίτη  24 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 10:00 μ.μ   στoν 1ο Όροφο  του Διοικητηρίου   Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη της Π.Ε Σάμου, προκειμένου να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) της Σ.Σ. Κ.Α.Π. 2023-2027.

                                                                                                                Με εκτίμηση,

                                                                                                      Πανουράκης Βασίλειος                      

                                                                                                 Πρόεδρος ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ