Super User

Super User

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5086617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Νομό Σάμου, (Νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών), (Μέτρο 8.3.3: Αρ.63 του Καν. 508/2014 ΄Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης΄), ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεων και εκδόθηκε ο οριστικός- τελικός  πίνακας κατάταξης.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 26 προτάσεων που κατατέθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., ύψους 3.979.649,28€  έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 2.141.526,45€ που αντιστοιχεί σε 16 υπαγώγιμες προτάσεις.

Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντάσσεται το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  πράξεων του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., (αριθμός απόφασης ΕΔΠ 60/29-06-2022).

 

ΣΑΜΟΣ, 11/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

To KAAEKT Σάμου στα πλαίσια του προγράμματος voucher  για  80.000 ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην  ΟΑΕΔ  ) σε Κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες θα υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης :

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Πληροφορίες Αγγελική Βούρου

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΅: Δερβενακιων  & Αλέξη Αλέξη

Τηλ. επικ. 2273350428 ή 2273353401

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΑΕΚΤ Σάμου είναι φορέας κατάρτισης για τα νέα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για 80.000 ανέργους που ξεκινάει το επόμενο διάστημα η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και συνοδεύονται με επιταγή κατάρτισης ύψους από 250 ως 1.000 ευρώ προς τους ωφελουμένους.

 

  1. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Επιταγές

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το έργο, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πραγματοποιείται, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www. voucher.gov.gr.

 

Ωφελούμενοι

 

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση που θα δημοσιεύει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΑΕΚΤ Σάμου θα είναι Φορέας Κατάρτισης του προγράμματος. Αν είστε εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Επικοινωνείτε  τηλεφωνικά μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες ή αποστείλτε μας e-mail προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τηλ. επικοινωνίας 2273350428 ή  2273353401 ή 2273350434

E-mail:keksamou@yahoo.gr

Πληροφορίες Βούρου Αγγελική

Δ/νση Δομών Αγία Ειρήνη (ΚΕΓΕ Σάμου)

Κεντρικά Γραφεία: Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου Περιφέρεια).

     To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 μμ στο κτήριο του παλιού Δημαρχείου, στον Εύδηλο Ικαρίας. Στόχος η ενημέρωση,  επίλυση αποριών και τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2, Ιδιωτικές Παρεμβάσεις, του Τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER. Κατά τη διαδικασία, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες υποβολής στο ΠΣΚΕ και απάντηση σε τυχόν απορίες σας .                                       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί σε συνάντηση τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού Δημαρχείου, στον Άγιο Κύρηκο Ικαρίας. Στόχος η ενημέρωση,  επίλυση αποριών και τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2, Ιδιωτικές Παρεμβάσεις, του Τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER. Κατά τη διαδικασία, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες υποβολής στο ΠΣΚΕ και απάντηση σε τυχόν απορίες σας .                                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης / Ομάδα Τοπικής Δράσης ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., και μετά από συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER του Νομού Σάμου, εκδόθηκε η απόφαση Νο 57/13.05.2022, για :

α) Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και

β) την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Το ενοποιημένο αρχείο  με την γνωμοδότηση αναρτάται στο ΠΣΚΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου απεικονίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.ependyseis.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ¨κατεβάσετε¨ όλα τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την πρότασή σας.

Κάνοντας χρήση της ίδιας ιστοσελίδας σας υπενθυμίζουμε το νόμιμο δικαίωμά σας για ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του αρ. 25 του Ν.2690/99) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ηλεκτρονικά με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενδιάμεσου Φορέα K.A.A.E.K.T. Σάμου A.E.), βάσει πρόσκλησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η δυνατότητα υποβολής της ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει α) μετά την εξέταση των  τυχουσών υποβληθεισών προσφυγών, και β) την ήδη εγκεκριμένη υπερδέσμευση πόρων ύψους 120% βάσει πρόσκλησης.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

•         Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”