Super User

Super User

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3 .
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : 
Βάσει της πρόσκλησης (σελ. 9 παρ. 3.3) «Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ δύναται να εντάξει πράξεις έως το 195% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση».
Στον προσωρινό πίνακα που αναρτήθηκε  δεν έχει ληφθεί υπόψη το ποσό της υπερδέσμευσης το οποίο θα συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα.
Saturday, 20 March 2021 17:41

30 ΧΡΟΝΙΑ LEADER

Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991.

Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη. Οι ΟΤΔ σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών τους, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση την απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.

Σήμερα η ύπαιθρος της Ελλάδας ενδυναμώνεται σταδιακά και γίνεται πιο ανθεκτική στις προκλήσεις μέσω της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων" (CLLD/LEADER) με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής άνω των 400 εκ. ευρώ από τα Εθνικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» έχει λάβει νέα παράταση μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021  στις 14:00 .

Σημειωτέον ότι από 05/03/2021 έως και 08/03/2021 θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων του ΟΠΣ .

2η Παράταση Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» έως 8/3/201 και ώρα 14:30

ΤΟ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΤΗΝ 05/01/2021

Σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30.11.2017, άρθρο 10, παρ. 3, όπως ισχύει, και την με αρ. 3148/11.12.2020 Απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρου 19.2 - έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER (1η πρόσκληση) του ΚΑΑΕΚΤ  ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

και προκειμένου στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπογραφεί σχετική σύμβαση υλοποίησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://www.kaek-pesamou.info/) τα
παρακάτω αρχεία:


  1. Πίνακας -κατά περίπτωση- απαιτούμενων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ.
    2. Σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης - παράρτημα της σύμβασης


Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν (κατά περίπτωση) τα δικαιολογητικά
επικαιροποιημένα (με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης,
δηλαδή 11.12.2020

Ως καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται
η Παρασκευή  29.01.2021.


Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προ αναφερόμενη ημερομηνία, προθεσμία ενδεχομένως θα διενεργηθεί διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης.


Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση Αγγελική Βούρου

 (Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  22733 50428, 53401, 50434)

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» ΕΩΣ 08/02/2021 και ώρα λήξης 14:30 μ.μ.

Το ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ (ΟΤΑ)  ανακοινώνει σήμερα τον τελικό πίνακα κατάταξης που ολοκληρώνει την διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των 16 ενστάσεων και έχουν κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή.

Μετά από αίτημα προς στο Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης, το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου έλαβε επιπλέον υπερδέσμευση  723.850,71 ευρώ  και έτσι αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη από τα 3.033.500,00€ στα 3.757.350,71€ με αποτέλεσμα να μπορέσει να εγκριθεί για χρηματοδότηση σχεδόν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που κρίθηκαν παραδεκτά.

Βασικός στόχος πλέον είναι η άμεση έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς καθυστερήσεις, έτσι ώστε να γίνουν  άμεσα  ορατά τα αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Εντός των ημερών θα ακολουθήσει αποστολή επιστολών προς τους δικαιούχους  που χρηματοδοτούνται οι πράξεις τους  και θα αναζητηθούν τα επιπρόσθετα έγγραφα αν και εφόσον απαιτείται, προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των αποφάσεων Ένταξης από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εφιστούμε την προσοχή στους 32 δικαιούχους που χρηματοδοτούνται να προσέξουν και να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους – όπου αφορά- όπως την έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων,  την μετατροπή προσυμφώνων μίσθωσης σε συμβολαιογραφικά μισθωτήρια κ.α. που επιγράφονται στην πρόσκληση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

Βασίλειος Πανουράκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις σκέψεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπειρία τους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Σκοπός του ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις/απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και επίσης όσον αφορά τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν στις αγροτικές περιοχές έως το 2040. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2021.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό από 7/9/2020 έως τις 30/11/2020.

Συμμετέχετε ενεργά στην διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών εδώ.

Sunday, 01 November 2020 22:01

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11/2020