ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

                             «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ »

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΠΕ Σάμου Ικαρίας για την απασχόληση (ΗΡΑ) » συστάθηκε τον Ιούλιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ »στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση », του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:

Συντονιστής φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε

Μέλη σύμπραξης:

              2.                  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

              3.                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

             4.                 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

            5.                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ » ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2014. Οι δράσεις της Πράξης, αφορούν 120 άνεργους – Νέους Επιστήμονες – Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου -Ικαρίας.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η προετοιμασία και προώθηση καθώς και η στήριξη 100 ανέργων, εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων ώστε ,να προσληφθούν 20 ωφελούμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, να ιδρυθούν από 30 ωφελούμενους ισόποσες νέες επιχειρήσεις και τέλος να ιδρυθούν 10 νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όπου θ’ απασχοληθούν 60 ωφελούμενοι.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Και οι 100 ωφελούμενοι:

1. Θα βρουν δουλειά είτε προσλαμβανόμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε ιδρύοντας οι ίδιοι νέες       επιχειρήσεις.

2. Θα τύχουν συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο πριν βρουν δουλειά, όσο και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησής τους.

3. Θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. Θα υλοποιηθούν 5

προγράμματα 90 ωρών το καθένα.

4. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα και είναι τα εξής :

           ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

            ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

            ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

            ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν κάθε είδους νέα επιχείρηση, θα παρασχεθεί δωρεάν η εκπόνηση του

επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη σωστής εφαρμογής του, για την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι

που θα ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.)

που έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί νομοθετικά.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Είναι όλοι εκείνοι που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ,

Β) Νέοι Επιστήμονες(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και διπλ. μηχανικοί) έως 34 ετών και με

ατομικό εισόδημα που να μην υπερβαίνει το πόσο των 12.000 Ευρώ.

Γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 Ευρώ το δε

ατομικό εισόδημά τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 Ευρώ.

Δ) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ –ΙΚΑΡΙΑΣ..